måndag 30 maj 2016

Tellus utflyktsdag 25/5-16

Vi gick till ängen och skogen. Det blev en längre utflykt då vi hade med oss mat från köket. 
Barnen börjar bli riktiga hejare på att gå på led och hålla en kompis i handen. 

På ängen var det högt gräs att mysa i, rulla och undersöka. I skogen blev det mycket motorikträning med att ta sig över stenar, rötter och snår. Först var det flera som inte riktigt villa och tyckte det var svårt. Genom att locka att upptäcka/undersöka allt smått så tog vi oss in i skogen. Hittade flera stubbar att klättra på och undersöka barken på. Några barn lekte att stubben var en grill och barken var mat. Vi hittade även massor av myror och andra småkryp och gropar, hål att peta i.
Ur förskolans läroplan:

Förskollärare ska ansvara för

• att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

 • –  ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

 • –  upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 • –  ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

 • –  får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

 • –  ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

 • –  stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling,

 • –  stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

 • –  stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

 • –  får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

 • –  erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

  Arbetslaget ska

 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som be nner sig i svårigheter av olika slag,

 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,


torsdag 19 maj 2016

Förskolans dag

Idag har vi firat Förskolans dag. De äldre barnen går varje år ner till Grodparken och firar tillsammans med andra förskolor från Viksjö. Vi yngre hade en glad stund på gården med dans, skapande och fika.


onsdag 18 maj 2016

Naturen

Vi letar efter insekter i naturen. Hittar gråsuggor, myror, sniglar och skalbagge. 
Pedagogerna är medforskande och sätter ord på det barnen undersöker och upptäcker. Vi hittar ett litet berg där vi tar fruktstunden. Barnen börjar gå upp och ner för bergskullen. Några provar att rulla nerför berget. Vi provar att rulla andra saker också så som kottar, pinnar och en blomma. Det går olika bra. Vi jämför och pratar om varför det går bättre med vissa och sämre med andra saker. 

Från förskolans läroplan kan man läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn:
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning...

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 


fredag 13 maj 2016

Planteringen


Vi undersöker vad som har hänt i jorden. Vad har hänt med fröna?Mål
"Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar intresse och förståelse för naturens 
olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra,
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 
liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap"
Lpfö98 rev 10I några burkar har det inte vuxit någonting. Vi undrar varför. Varken vuxna eller barn vet säkert. Det är ok! Sedan undrar pedagogen vad som behövs för att ett frö ska växa. Barnen tittar mest och vill känna. Pedagogen nämner jorden, vatten och sol.... Kanske var några frön gamla så dom inte kunde växa trots att den fick det den behövde?! 


onsdag 4 maj 2016

Innergården

Några barn lekte idag på innergården i den varma vårsolen. Rullade bollar, matlagning, klättrade och byggde med plankor tillsammans med barnen från Merkurius.